Të huajt për Kosovën Lindore

Geert – Hinrich Ahrens  Diplomat gjerman i Grupit të punës për pakicat i konferencave për Jugosllavinë “Historia e kësaj hapësire duhet parë në kontekstin e Kosovës” në Diplomaci…