Rebusi i zakonshëm

  Rebusi hyn në kategorinë e problemeve kriptike dhe në të kaluarën ka shërbyer për dërgimin e porosive të shifruara. Prandaj, që të zgjidhet saktë, krijuesi i rebusit duhet ta përpilojë atë në…


Pangrami i përkryer

Në tekstin paraprak thamë që pangrami është përpilimi i një fjalie me përdorimin e të gjitha shkronjave të alfabetit të paktën një herë (zanoret), ndërsa bashkëtingëlloret vetëm nga një herë.…


Llojet e rebuseve

Rebuset mund të paraqiten në më tepër lloje dhe secili nga to i ka rregullat e veta të zgjidhjes.   Rebusi anagramor Te rebusi anagramor, së pari zbulohen figurat, pastaj me shkronjat e atyre…


Elementet e rebusit

Rebuset paraqiten me anë të imazheve. Çdo imazh paraqet një pjesë të zgjidhjes. Imazhet, zakonisht radhiten nga e majta në të djathtë, mirëpo ka edhe raste kur radhitja është e kundërt (rebusi…


Rebusi

Është e njohur anekdota për Volterin dhe Fridrikun e Madh. Ata të dy i dërgonin njëri- tjetrit porosi me rebuse.   Jeta është rebus. Planifikimet, pritjet dhe ëndrrat, janë rebus për çdo…


Pangrami shqip

GËNJEU RRETH ZGJEDHJEVE E U ZHDUK SA IU LEXUA QËLLIMI YNË, FUSHATA: “EC, HIÇ PA BORXHE”.   PANGRAMI është fjali holoalfabetike, apo fjalia e formuar me përdorimin e të gjitha shkronjave…


Akrostikë PanAlbanica

Mensur MamutiMensur Mamuti, është inxhinier i Shkencave Kompjuterike dhe punon në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, në…